Lög félagsins

1. gr.

Heiti

 

Félagið heitir Ás styrktarfélag. Heimili þess og varnarþing er í Kópavogi.

 

2. gr.

Tilgangur

 

Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna og reka þjónustu til stuðnings fólki með fötlun, sér í lagi greindarskerðingu og tengdar fatlanir. Að þessu skal unnið m.a. með því: 

 

 • að veita sem ákjósanlegust skilyrði til að hver og einn nái þeim þroska sem hæfileikar hans leyfa,
 • að sem flest almenn tilboð standi til boða í námi, leik og starfi,
 • að koma á fót heimilum, stofnunum og vinnustöðum fyrir þá sem þurfa, og að reka slíka staði ef ástæða er til,
 • að styðja og styrkja þá sem starfa í málaflokki fatlaðra eða vilja afla sér menntunar á þeim sviðum sem félagið leggur áherslu á hverju sinni,
 • að annast kynningu á málefnum félagsins og skjólstæðinga þess, t.d. með útgáfustarfsemi og fræðslufundum,
 • að upplýsa og aðstoða foreldra og ættingja eftir fremstu getu.
 • að byggja, eiga og reka húsnæði fyrir starfsemi félagsins og leigja út samkvæmt reglum er stjórn félagsins setur á hverjum tíma í ljósi laga og reglugerða.
 • að hafa umsjón með rekstri leiguhúsnæðis.

 

3. gr. 

Félagsform

 

Félagið er sjálfseignarfélag og er ekki rekið í hagnaðarskyni.  Það er einkarekið og óháð opinberum aðilum.  Arðgreiðslur eða ígildi þeirra eru ekki greiddar.  Félagið ber ábyrgð á öllum skuldbindingum sínum og eignum. 

 

4. gr.

Tekjur

 

Tekjur félagsins eru sjálfsaflafé fyrir eigið tilstilli og/eða með framlögum sem félaginu kunna að berast er samræmast siðareglum þess og aðstæðum.  Jafnframt fær félagið tekjur í formi greiðslna fyrir þá þjónustu sem félagið semur um við aðra aðila svo sem ríki og sveitarfélög.  Jafnframt fær félagið tekjur af leigu húsnæðis sem það á og rekur.  Á hverjum tíma skulu leigusamningar fyrir búsetu í húsnæði félagsins vera ótímabundnir nema aðstæður mæli með öðru og skulu þeir taka mið af markaðsleigu á sambærilegu húsnæði á sama markaðssvæði.

Viðskipti félagsins með fasteignir og aðrar eignir félagsins skulu ávalt vera á grundvelli markaðsvirðis á hverjum tíma og háðar ákvörðun stjórnar.

 

 

5. gr. 

Upplýsingaskylda

 

Stjórnarmenn og stjórnendur félagsins skulu gera grein fyrir fjárhagslegum hagsmunum sínum gagnvart félaginu.  Framkvæmdastjóra og stjórn félagsins ber að sjá til að þessari upplýsingaskyldu sé fullnægt ár hvert. 

 

6. gr.

Félagsaðild

 

Félagið er opið einstaklingum, sem stuðla vilja að framgangi allra hagsmunamála skjólstæðinga þess. Nýir félagar öðlast kosningarétt einum mánuði eftir inngöngu og kjörgengi þegar þeir hafa átt félagsaðild í eitt ár.

 

7. gr. 

Aðalfundur

 

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda í marsmánuði ár hvert. Telst hann löglegur, sé boðað til hans með auglýsingu í fjölmiðlum með tveggja vikna fyrirvara.

Dagskrá aðalfundar:

 • Setning. (Formaður félagsins).
 • Kosning fundarstjóra og fundarritara. (Formaður stjórnar kosningu).
 • Skýrsla stjórnar.
 • Reikningar félagsins lagðir fram.
 • Umræður um skýrslu og reikninga og reikningar bornir upp.
 • Lagabreytingar
 • Aðild að öðrum félögum eða samtökum.
 • Ákvörðun árgjalds.
 • Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna og uppstillingarnefndar.
 • Tillaga stjórnar um löggiltan endurskoðanda
 • Önnur mál. 

8. gr. 

Stjórnarkjör

 

Aðalfundur félagsins kýs sjö menn í aðalstjórn og þrjá til vara. Atkvæðisrétt hafa skuldlausir félagar, sem á fundinn koma. Fastráðnir starfsmenn félagsins skulu ekki sitja í aðalstjórn og ekki heldur þeir, sem hafa setið samfellt í aðalstjórn undanfarin 9 ár fyrir aðalfund. Formaður skal kosinn sérstaklega til tveggja ára í senn.

Ekki má sami einstaklingur gegna störfum formanns lengur en 5 kjörtímabil samfellt. Seta í aðalstjórn hefur ekki áhrif á kjörgengi til formennsku.

Aðrir stjórnarmenn eru kosnir til þriggja ára og síðan varamenn til eins árs.  Að lokum skal kjósa skoðunarmenn.

 

9. gr. 

Uppstillinganefnd

 

Aðalfundur kýs þrjá félagsmenn og einn til vara í uppstillingarnefnd. Kjörtímabil þeirra er tvö ár. Hlutverk uppstillingarnefndar er að leita eftir framboðum í stjórn og varastjórn félagsins, og í embætti félagskjörinna skoðunarmanna.

 

10. gr. 

Endurskoðendur - skoðunarmenn

 

Félagskjörnir skoðunarmenn skulu þeir vera tveir og tveir til vara. Kjörtímabil þeirra er þrjú ár. Stjórn skal á hverju ári leggja fyrir aðalfund tillögu um löggiltan endurskoðanda sem aðalfundur skal taka afstöðu til.

 

11. gr. 

Starf stjórnar

 

Í forföllum aðalstjórnarmanna taka varamenn sæti eftir atkvæðamagni. Verði það jafnt eða sé sjálfkjörið, skal dregið um röðun þeirra. Hverfi aðalmaður, sem á a.m.k. ár eftir af kjörtíma sínum, úr stjórn, skal á aðalfundi kjósa aðalmann til setu þann tíma, er sá, er brott hvarf, átti ógengt.

 

12. gr.

Verkaskipting stjórnar

 

Aðalstjórn skiptir með sér verkum varaformanns, ritara gjaldkera og meðstjórnenda á fyrsta stjórnarfundi eftir hvern aðalfund. Varamenn skal boða á alla stjórnarfundi. Varamaður hefur málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt nema hann gegni störfum aðalmanns.

 

13. gr.

Stjórnarfundir

 

Stjórnarfundur er lögmætur, sitji 4 stjórnarmenn fundinn og sé a.m.k. einn þeirra úr framkvæmdaráði. Á fundum stjórnar og framkvæmdaráðs ræður afl atkvæða um þær ákvarðanir sem teknar eru. Eigi má ráðstafa fasteignum félagsins nema a.m.k. 3/4 hlutar stjórnarinnar samþykki það á stjórnarfundi.

 

14. gr.

Starf stjórnar

 

Stjórn félagsins fer með úrskurðarvald um málefni félagsins milli aðalfunda. Skal hún að jafnaði halda stjórnarfundi mánaðarlega og auk þess, ef tveir stjórnarmenn æskja þess. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra til að sjá um daglegan rekstur félagsins.  Stjórn getur veitt framkvæmdastjóra félagsins heimild til að rita firma þess. Þá getur hún falið einstökum félagsmönnum að inna af hendi störf í þágu þess og einnig skipað sérstakar nefndir í sama tilgangi. Formenn nefnda skulu gera stjórn félagsins skriflega grein fyrir störfum þeirra fyrir lok febrúar ár hvert.

 

15. gr. 

Framkvæmdaráð

 

Framkvæmdaráð skal skipað þrem stjórnarmönnum, formanni, varaformanni og gjaldkera. Sjá þeir um undirbúning og framgang ýmissa mála milli stjórnarfunda. Framkvæmdastjóri félagsins situr fundi ráðsins.

 

 

 

16. gr.

Félagsfundir

 

Félagsfund skal halda þegar stjórn ákveður, eða þegar minnst 20 félagsmenn krefjast þess og skal til hans boða með auglýsingu í fjölmiðlum með minnst þriggja daga fyrirvara.

 

17. gr. 

Félagsgjald

 

Árgjald greiðir hver félagsmaður og skal stjórn félagsins leggja fram tillögu um upphæð þess til aðalfundar. Stjórn félagsins skal ætíð stuðla að fjölgun félagsmanna og þá sérstaklega meðal þeirra foreldra og aðstandenda, sem njóta þjónustu hjá félaginu. 

 

18. gr.

Reikningsár

 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skal gjaldkeri stjórnar leggja fram fullgerða reikninga félagsins á síðasta stjórnarfundi fyrir aðalfund, undirritaða bæði af löggiltum endurskoðendum og félagskjörnum skoðunarmönnum.

 

19. gr.

Slit félagsins

 

Samþykki stjórnarfundar og síðan 2/3 hluta greiddra atkvæða aðalfundar þarf til að félagið verði lagt niður. Verði það samþykkt, skal eigum þess ráðstafað í þágu skjólstæðinga þess, samkvæmt nánari ákvörðun þess aðalfundar. Taka skal sérstaklega fram í fundarboði, ef tillaga um slíkt liggur fyrir aðalfundi.

 

20. gr. 

Félagsaðild í öðrum félögum

 

Tillögu um aðild að eða úrsögn úr félögum eða samtökum skal bera upp á aðalfundi. Tillagan skal berast skriflega til skrifstofu félagsins mánuði fyrir aðalfund og geta skal hennar í fundarboði.

 

21. gr. 

Lagabreytingar

 

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða. Breytingartillögur þurfa að berast skriflega til skrifstofu félagsins mánuði fyrir aðalfund. Í fundarboði skal geta þess sérstakleg að lagabreytingar verði á dagskrá aðalfundar og þær liggi frammi á skrifstofu félagsins. Efni tillögu um lagabreytingu er til samþykktar eða synjunar á aðalfundi.

Samþykkt á aðalfundi þann 21. mars 2018

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu.